Psiejwa

64 teksty – auto­rem jest Psiej­wa.

Dziew­czy­no py­tasz o związek
Ja ze związków to pa­miętam .... Radziecki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 listopada 2016, 17:28

zaufa­nie to tyl­ko iluzja... 

myśl • 20 kwietnia 2015, 20:42

Pieniądz jak wszys­tko in­ne jest produktem.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 marca 2015, 20:33

zaw­sze jest dob­rze tyl­ko My inaczej pos­trze­gamy chwilę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2015, 14:52

każda krop­la to łza, którą za swiat uro­ni każdy człowiek.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2015, 18:59

mam swój świat które­go nie ogar­niesz mam marze­nia których mi nie ukradniesz.... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 września 2014, 23:14

Życie to nie fo­tomon­taż z sza­rego tła
nie pow­sta­nie ko­loro­wy obraz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2014, 10:39

"Bo to jest przyszłość i ona przed Nami
co to było złe zam­knij za drzwiami"

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 października 2013, 00:45

poukładać w jedną całość wszyt­ko poskładać
na ko­lana nie pa­dać w ogóle się nie poddawać
Spełniać marze­nia i nie brać wszys­tkiego na poważnie
wal­czyć o swo­je i nie cze­kać aż coś się stanie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2013, 20:58

każda wa­da sta­nie się zaletą
jes­teś poetą wśród śmie­sznych gan­gsterów
jest ich wielu
ty sam
to za­leży od cha­rak­te­ru
co prag­niesz co zro­bisz dob­rze tym ste­ruj
ge­neruj po­zytyw­ne emoc­je może się oc­kniesz
wsta­niesz na no­gi mi­mo swoich potknięć 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2013, 16:00

Psiejwa

Żyje w świecie pozbawionym perspektyw...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Psiejwa

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 maja 2015, 23:14Smurf007 sko­men­to­wał tek­st zawsze jest dob­rze tyl­ko [...]

20 kwietnia 2015, 20:42Psiejwa do­dał no­wy tek­st zaufanie to tyl­ko iluz­ja...  

21 marca 2015, 01:07Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Pieniądz jak wszys­tko in­ne [...]

20 marca 2015, 20:33Psiejwa do­dał no­wy tek­st Pieniądz jak wszys­tko in­ne [...]

20 marca 2015, 20:33Psiejwa sko­men­to­wał tek­st zawsze jest dob­rze tyl­ko [...]

17 marca 2015, 18:49Smurf007 sko­men­to­wał tek­st zawsze jest dob­rze tyl­ko [...]

17 marca 2015, 14:52Psiejwa do­dał no­wy tek­st zawsze jest dob­rze tyl­ko [...]

8 lutego 2015, 20:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st każda krop­la to łza, [...]

8 lutego 2015, 18:59Psiejwa do­dał no­wy tek­st każda krop­la to łza, [...]

27 września 2014, 23:14Psiejwa do­dał no­wy tek­st mam swój świat które­go [...]